Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Соціальний захист та зайнятість населення
Соціальний захист та зайнятість населення

Соціальний захист та зайнятість населення (361)

Законодавство гарантує особам з інвалідністю рівні  з  усіма  іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній  сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають  можливість  особам з інвалідністю ефективно реалізувати права  та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя   згідно   з  індивідуальними  можливостями,  здібностями  і  інтересами.

Основоположним законом у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю є Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», статтею 1 якого передбачено, що особи з  інвалідністю  в Україні володіють усією повнотою  соціально-економічних,  політичних,  особистих  прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та  міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують  найману  працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі  місця  для  працевлаштування  осіб  з інвалідністю, у тому числі  спеціальні  робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням  індивідуальних  програм  реабілітації і забезпечувати інші  соціально-економічні  гарантії,  передбачені законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з  інвалідністю,  і звітувати Фонду  соціального   захисту   інвалідів   про   зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №70.

Порядки визначають умови реєстрації підприємств, установ,   організацій,  у  тому  числі  підприємств,  організацій громадських   організацій   осіб з інвалідністю,    фізичних    осіб,    що  використовують  найману  працю,  у  яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі  -  роботодавці),  та подання  ними звітів  про  зайнятість  і  працевлаштування осіб з інвалідністю відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Для довідки, звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці подають  (надсилають  рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою, затвердженою Мінпраці,  наказ від 10.02.2007 № 42. Датою надходження  звіту  про  зайнятість  і працевлаштування інвалідів вважається дата подання роботодавцем звіту до відділення Фонду, а  у  разі  надсилання  його  поштою  -  дата на поштовому штемпелі. Крім того, роботодавці надають інформацію про наявність  вільних  робочих  місць  (вакантних посад)  для  працевлаштування осіб з інвалідністю, яку подають центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платників страхових  внесків на  загальнообов'язкове  державне соціальне страхування.

Підприємства, установи,   організації, у тому числі підприємства,  організації громадських організацій осіб з інвалідністю,  які повністю  утримуються  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів, також подають (надсилають)  копію  документа  органу Державної фіскальної    служби   про   включення  їх  до  реєстру неприбуткових  установ. Оригінал  документа  пред'являється під час подання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів. У разі надсилання  звіту  поштою копія документа засвідчується нотаріально.

Як видно із приведеного, суб’єктами реєстрації, подання звітів, а отже,  суб’єктами виконання обов’язку працевлаштування осіб з інвалідністю, є суб’єкти, наділені правом прийняття – звільнення з роботи – роботодавці.

Цим правом наділяються органи управління суб’єктів господарювання на підставі законів України,   установчих документів.

Так, до повноваження сільського, селищного, міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» належить призначення на посади та звільнення з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган, а інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посади та звільняє з посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами закладу, відповідно до законодавства. Отже, саме керівник дитячого садка є роботодавцем, він зобов’язаний створювати робочі місця для осіб з інвалідністю і нести відповідальність за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, встановленого статтею 19 Закону України  «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури встановлено статтею 21 Закону України «Про культуру».

Прийняття на  службу  в органи місцевого  самоврядування відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» здійснюється  шляхом  призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті,  обласної ради на конкурсній основі чи за  іншою процедурою, передбаченою законодавством України, за виключенням посадових осіб, які обираються та затверджуються відповідними радами - секретар сільської, селищної,  міської ради, заступник сільського,  селищного, міського голови з  питань  діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретаря) виконавчого  комітету  сільської,  селищної,  міської, районної у місті ради.

Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради встановлено статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування», до яких належать інші дії, відмінні від дій роботодавців. Тобто, виконавчі комітети не реєструються у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і не здають звітів.

Правом укладення і припинення трудових договорів у інших випадках наділяються органи управління суб’єктів господарювання установчими документами.

Згiдно з частиною 1 та 4 ст. 57 Господарського кодексу України установчими документами суб’єкта господарювання є рiшення про його утворення або засновницький договiр, а у випадках, передбачених законом, - статут (положення) суб’єкта господарювання.

У статутi суб’єкта господарювання крім вiдомостей про його найменування, мету i предмет дiяльностi, зазначається інформація про органи управлiння i контролю, їхня компетенцiя, про умови реорганiзацiї та  лiквiдацiї суб’єкта господарювання, а також iншi вiдомостi, пов’язанi з особливостями органiзацiйної форми суб’єкта господарювання, передбаченi законодавством.

Отже, накази про прийняття на роботу i про звiльнення має право пiдписувати та особа, за якою закрiплено таке право в порядку, встановленому статутом пiдприємства або iншими установчими документами, саме ця особа є роботодавцем.

Відповідальність керівників  підприємств,  установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю,  фізичних  осіб, які використовують найману працю, у разі   незабезпечення виконання нормативів  робочих  місць  для працевлаштування  осіб з інвалідністю, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю встановлена статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі по тексту - Закон).

Стаття 20 Закону передбачає, що підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства,   організації   громадських   організацій   осіб   з інвалідністю,  фізичні особи, які використовують найману працю, де
середньооблікова  чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша,
ніж  установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону,
щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту
інвалідів    адміністративно-господарські   санкції,   сума   яких визначається  в  розмірі  середньої  річної  заробітної  плати  у відповідного суб’єкта господарювання за кожне  робоче місце,  призначене  для  працевлаштування  особи  з інвалідністю  і не зайняте особою з інвалідністю. Для підприємств, установ,   організацій,  у  тому  числі  підприємств,  організацій громадських  організацій  осіб  з  інвалідністю, фізичних осіб, де працює  від  8  до  15  осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій  за  робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю  і  не  зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі,   організації,   у   тому  числі  на підприємстві, в  організації  громадських  організацій  осіб  з інвалідністю,  у  фізичної  особи, яка використовує найману працю.

Положення  цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Проте, статтею 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, що тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Із викладеного слід зробити висновок, що сільські, селищні голови, включаючи до чисельності працівників сільських, селищних рад працівників дошкільних навчальних закладів, інших структур, де прийом на роботу здійснюється іншими уповноваженими на те особами, перебирають повноваження і сприяють ухиленню від відповідальності порушників законодавства про зайнятість незахищених верств населення, у тому числі осіб з інвалідністю.

Становлення ринку праці, особливо в умовах розбудови України як демократичної, соціальної та правової держави, передбачає формування чітких, безбар'єрних механізмів доступу до нього, а також запровадження додаткових гарантій працевлаштування для окремих осіб, які повною мірою не є конкурентоспроможними. До таких осіб належать особи з інвалідністю.

У суспільстві та державі серед роботодавців немає однозначних підходів до залучення осіб з інвалідністю до ринку праці, їх працевлаштування, і ці питання останнім часом стають дедалі актуальнішими з огляду на те, що працевлаштування таких осіб є викликом сьогодення та посиленням професіоналізації ринку праці, в умовах професійної конкуренції такі особи зазвичай є більш мотивованими та відповідальнішими з погляду виконання службових обов'язків, менш вимогливими до умов праці, більш вмотивовані до професійного навчання, залучення їх до праці є елементом соціальної відповідальності роботодавців, працевлаштування їх включає елемент виконання роботодавцями відповідних обов'язків щодо дотримання гарантій прав осіб з інвалідністю з питань праці.

На мою думку, подальший процес розвитку в Україні ринку праці встановлюватиме тенденції стосовно посилення мотивації роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення належних, здорових та безпечних умов праці, відповідно до потреб та інтересів таких працівників.

Нещодавно завершився другий етап конкурсу відеороликів для учнівської молоді «Світ професій дитячими очима», який проводився на обласному рівні. Завданням даного конкурсу було сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді шляхом залучення до цікавої та творчої роботи. Хоча відеоролики, які брали участь на обласному рівні від Катеринопільського району не здобули призових місць, проте на районному рівні  конкурсною комісією були визначені переможці першого етапу  конкурсу.

Всього на конкурс були представлені роботи 7 шкіл Катеринопільського району. Діти презентували своє бачення таких професій як «Вихователь», «Вчитель початкових класів», «Кухар», «Поліціянт», «Лікар-стоматолог», «Візажист», «Косметолог», «Фармацевт», «Бібліотекар» та «Програміст».

Рішенням конкурсної комісії було визначено переможцем у віковій групі 8-9 класи та здобула ученицю Вербовецького НВК – Гонтаренко Аліня – професія «Вихователь» яка здобула перше місце ; друге місце виборола  учениця Ступичненська ЗОШ - Іляшевич Аміна – професія «Вчитель початкових класів» та третє місце здобула Давиденко Світлана (Гончариська ЗОШ) – професія «Кухар».

У групі 10-11класи: 1 місце здобув учень Віненського НВК – Нану Денис – професія «Фармацевт»; 2 місце – Дорошенко Максим – професія «Програміст» та 3 місце Гордієнко Анастасія – професія «Вчитель».

Учням, які взяли участь у конкурсі, будуть вручені відзнаки та подарунки від Катеринопільської районної філії Черкаського ОЦЗ.

PC100028Трудова міграція, як явище, для нашої країни набуває загрозливих масштабів та створює негативний вплив на вітчизняний ринок праці. Все більше людей їдуть за кордон на заробітки, але далеко не всі знають про  ризики  потрапити у тенета торгівців людьми. Саме з метою розширення уявлення про існування такого виду експлуатації людини, його ознаки та форми 10 грудня у приміщенні Катеринопільської районної філії Черкаського ОЦЗ відбувся семінар-тренінг на тему: «Торгівля людьми: Як не стати жертвою?», участь у якому взяли 20 безробітних, що перебувають на обліку в службі зайнятості.

Провідний фахівець з профорієнтації Олександр Палубінський знайомив учасників з такими поняттями, як «торгівля людьми» та «економічна експлуатація», навчав їх самостійно визначати сумнівні оголошення та правильно поводитися при зверненні до посередників у працевлаштуванні за кордоном. Крім цього, безробітні отримали поради щодо підготовки до виїзду за кордон, які потрібні документи, як оформити робочу візу, тощо.

В ході виконання тренінгових завдань учасники  змогли поглибити та розширити свої знання щодо соціальних структур та громадських організацій, що опікуються проблемами людей, постраждалих від торгівлі людьми.

Сподіваємося, що отримана під час семінару – тренінгу інформація дозволить у майбутньому як самим безробітним, так і їхнім рідним та знайомим уникнути небезпечних ситуацій при подорожах або запобігти її виникненню.

P2160100Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю є одним із основних напрямів діяльності служби зайнятості, завдяки їй підвищується мотивація молоді до вибору професії. Вибір професії - дуже важливий і надзвичайно відповідальний крок в житті людини. Від того, наскільки вірно вибраний життєвий шлях, залежить місце кожного з нас серед людей, задоволеність роботою, фізичне і психічне здоров’я.

Найбільшого впливу на учнівську молодь мають активні форми профоріфєнтаційної роботи, а саме: профорієнтаційні уроки з використанням  відеороликів, презентацій різної тематики, екскурси в світ професій, діагностика та тестування з використанням ряду тестів, які спрямовані на всебічне вивчення особистості тощо.

Так, фахівцем Катеринопільської районної філії  Палубінським О.   для 16 учнів 8-го класу Катеринопільської ЗОШ №2 17.12.2018 року був  проведений профорієнтаційний урок на тему - «Моя майбутня професія».

Під час заходу учнів проінформовано про стан ринку праці, послуги служби зайнятості для учнівської молоді, сучасні он-лайн сервіси, які допомагають у виборі професії, зокрема Профорієнтаційна платформа служби зайнятості та консультаційна мережа «Моя професія», складено формулу вдалого вибору професії, а цікаві тести викликали інтерес та жваву дискусію щодо професійного самовизначення. На завершення учні взяли участь в анкетуванні, що дозволяє визначити професійні наміри молоді та сформувати методичні матеріали, що допоможуть молоді оцінити свої можливості

Сподіваємося, що й надалі такі заходи будуть бажаними та корисними, а практичні поради профконсультанта центру зайнятості допоможуть школярам обрати у майбутньому саме ту професію, яка б приносила їм матеріальне та моральне задоволення, а суспільству користь.

Субота, 22 грудня 2018, 12:21

День відкритих дверей

Автор Внутрішня політика

PC100029«День відкритих дверей» провели нещодавно для учнів 9 класу Катеринопільського економіко-математичного ліцею в районній філії Черкаського обласного центру зайнятості.

В ході екскурсії, яку проводили для гостей фахівці філії,  учні узнали про послуги державної служби зайнятості, в тому числі і для школярів, ознайомилися з функціональним призначенням інформаційних секторів та їх матеріальним насиченням, подивилися відеоролики з питань вибору професії.

Провідний фахівець з профорієнтації Олександр Палубінський проінформував учнів про стан ринку праці, про професії, які користуються підвищеним попитом у роботодавців. Зацікавила школярів інформація про кроки вибору професії за формулою «Хочу-Можу-Треба», а також новітня он-лайн платформа: консультаційна мережа «Моя професія».

На завершення дев’ятикласникам  надано роз’яснення щодо можливості отримання у районній філії індивідуальних профорієнтаційних консультацій з питань вибору професії.

Всього участь в заході взяли 16 осіб.

Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також від нещасного випадку на виробництві підлягають усі працевлаштовані на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності та господарювання, особи. Зокрема, застрахованими у Фонді соціального страхування України є фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, які мають право на отримання за кошти Фонду матеріального забезпечення, страхових виплат і соціальних послуг. На обліку у Фонді знаходиться 1,78 млн фізичних осіб.

Фінансування допомог і послуг для фізичних осіб-підприємців і самозайнятих осіб здійснюється Фондом на загальних для застрахованих осіб підставах. Зокрема, оскільки фізична особа-підприємець є для себе одночасно страхувальником (роботодавцем) і застрахованою особою, Фонд соціального страхування України здійснює перерахування коштів матеріального забезпечення на окремий поточний рахунок ФОП, як страхувальника, для подальшої виплати йому як застрахованій особі.

Враховуючи зазначене, робочі органи виконавчої дирекції Фонду в розумінні Податкового кодексу України не виступають податковим агентом, оскільки не здійснюють нарахування та виплату застрахованій особі матеріального забезпечення, натомість здійснюють його фінансування на рахунок роботодавця для виплати працівнику.

Зазначимо, застрахована особа – фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

З 01 січня 2016 року розмір єдиного внеску для усіх категорій платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) визначено в єдиному розмірі – 22 відсотки бази нарахування єдиного внеску. Оскільки з зазначеного терміну фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками єдиного внеску на загальних підставах, вони є застрахованими особами.

Особи, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у Революції Гідності, мають право на призначення їм допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними листками) від Фонду соціального страхування України у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу. Відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб» від 22.05.2018 № 2443-VIII набув чинності 25 липня цього року.

Відповідно до прийнятих змін за страховими випадками, які настали з 25.07.2018, допомога по тимчасовій непрацездатності постраждалим учасникам Революції Гідності виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу).

Також компенсація втраченого заробітку за період хвороби або травми фінансується Фондом у розмірі 100% середнього доходу для:

– застрахованих осіб, віднесених до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– одного з батьків або особи, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

– ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– осіб, віднесених до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

– донорів, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

Окремо зазначимо, що допомога по тимчасовій втраті працездатності, пов’язаній з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями, фінансується Фондом у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду.

У загальних випадках розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від тривалості страхового стажу та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років).

Розмір матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (компенсація втраченого заробітку за період перебування на лікарняному), що фінансується Фондом соціального страхування України, обчислюється, виходячи із тривалості страхового стажу застрахованої особи. Страховим стажем вважається період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Виключення становлять період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), які включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Водночас, до страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не зараховуються періоди навчання у вищому закладі освіти (у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Зазначимо, сума допомоги по тимчасовій втраті працездатності складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).

Фондом соціального страхування України здійснюється надання щомісячних страхових виплат для понад 208 тис. потерпілих на виробництві та членів їх сімей. З них більше 47 тис. є внутрішньо переміщеними особами, які продовжують отримувати страхові виплати на підконтрольній українській владі території.

Вимушено переміщеним особам профінансовано 1,54 млрд гривень страхових виплат за даними трьох кварталів 2018 року.

Щомісячні страхові виплати призначаються особам у разі часткової або повної втрати працездатності через настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

Розмір такої виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на дату настання права на страхову виплату.

Мінімальний розмір щомісячної виплати потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, який встановлено на день настання права на страхову виплату.

Зазначимо, у 2018 році Фондом соціального страхування України було здійснено три етапи перерахунків розміру страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), що дозволило збільшити їх у середньому на 40,6%. Упродовж 9 місяців цього року загальна сума страхових виплат потерпілим на виробництві склала понад 5 млрд 796 млн гривень.

Допомога по вагітності та пологах фінансується Фондом соціального страхування України для всіх працевлаштованих жінок за увесь період перебування у декретній відпустці, що в середньому становить 126 календарних днів. Сума матеріального забезпечення складає 100% середнього доходу особи за кожен день відпустки, однак не може бути меншою за обчислену із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

«Фондом реалізується гарантія матеріальної допомоги, яка компенсує увесь втрачений за період відпустки по вагітності та пологах заробіток. Цей вид допомоги надається Фондом за основним місцем роботи у розмірі, обчисленому не менше ніж із мінімальної заробітної плати, і не залежить від того, чи має застрахована особа на момент настання страхового випадку інвалідність і працює неповний робочий день. Тобто навіть у випадку, коли заробітна плата в жінки менша за мінімальну, і ЄСВ сплачується за неї роботодавцем, виходячи із її розміру заробітної плати, Фонд профінансує матеріальне забезпечення, обчислене з встановленої мінімальної зарплати», – говорить заступник начальника управління страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції ФССУ Ганна Харченко.

Крім того, на розмір допомоги по вагітності та пологах не впливає тривалість страхового стажу. Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.

Також зазначений вид допомоги від Фонду соціального страхування України нараховується за місцем роботи за сумісництвом на підставі копії листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Упродовж трьох кварталів 2018 року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по вагітності та пологах для понад 126 тис. жінок на суму близько 3 млрд гривень.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 26