Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Райдержадміністрація

Основні напрями діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації

Відділ організаційно-кадрової роботи:
-здійснення контролю за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в управліннях та відділах райдержадміністрації;
- надання практичної і методичної допомоги виконавчим комітетам сільських рад у здійсненні делегованих їм повноважень органами державної виконавчої влади;
- здійснення організаційного забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, тематичних і ділових зустрічей, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації;
- надання методичної допомоги створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;
- участь у підготовці звітів районної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про реалізацію повноважень делегованих районною радою.

Загальний відділ:
- здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності керівництва та апарату районної державної адміністрації;
- ведення в апараті адміністрації діловодства;
- надання методичної і практичної допомоги з питань діловодства відділам апарату, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських рад.

Відділ ведення Державного реєстру виборців:
- ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;
- складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи:
- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства;
- перевірка відповідності законодавству проектів рішень, розпоряджень, інших документів правового характеру, візування їх;
- надання методичної допомоги з правових питань органам виконавчої влади, іншим юридичним особам, підпорядкованим райдержадміністрації;
- забезпечення виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи;
- організація взаємодії райдержадміністрації, правоохоронних і контролюючих органів з питань боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку;
- ведення звітності з питань боротьби з корупцією;
- організація, координація, методологічне, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого, а також сталого їх функціонування в цих умовах;
- виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею та забезпечення запровадження заходів особливого режиму діяльності під час під час здійснення зовнішніх відносин.

Відділ фінансово-господарського забезпечення:
- ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- планування та розробка поточних планів асигнувань на утримання апарату та відділів і управлінь, складання кошторису витрат на утримання підвідомчих структур та організація їх фінансування;
- контроль за законністю використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів;
- організація належного обліку товарно-матеріальних цінностей;
- організація належного обліку фінансових і розрахункових операцій;
- забезпечення виконання кошторису витрат, своєчасного розрахунку по заробітній платі та відрядженнях, поштових та канцелярських витратах.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації:
- спостереження, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;
- сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розвитку їх зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями;
- інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі;
- аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів в районі;
- моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;
- аналіз діяльності районних організацій політичних партій та громадських об’єднань;
- висвітлення діяльності райдержадміністрації з питань реалізації державної внутрішньої політики у пресі, по телебаченню та радіо.

Сектор контролю:
- здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної і районної державних адміністрацій та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення та за строками проходження документів;
- координація організації роботи з документами в апараті райдержадміністрації.

Управління праці та соціального захисту населення:
- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;
- удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
- здійснення контролю за призначенням і виплатою пенсій;
- призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- у межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;
- забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;
- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

Управління агропромислового розвитку:
- участь у реалізації державної аграрної політики на селі, проведення аналізу тенденцій та прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;
- створення належних умов для організації виробництва і збору сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агро продовольчого ринку;
- участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки;
- забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

Фінансове управління:
- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;
- складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;
- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання бюджетних коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;
- здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого, районного та сільських бюджетів, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджетів.

Відділ освіти:
- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району; створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації;
- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районних програм розвитку освіти, організація виконання зазначених програм;
- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відділ культури і туризму:
- реалізація державної політики в галузі культури і туризму;
- розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів культури;
- сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, культури національних меншин;
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, мистецтва і туризму, організація їх матеріально-технічного забезпечення;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

Відділ економіки:
- реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку району;
- формування і проведення державної регіональної політики;
- проведення разом з іншими структурними підрозділами державної адміністрації державної зовнішньоекономічної політики;
- сприяння комплексному економічному і соціальному розвитку району та ефективному проведенні економічних реформ;
- забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;
- забезпечення реалізації державної цінової політики;
- забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

Архівний відділ:
- реалізація державної політики у сфері архівної справи, діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
- координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту:
- забезпечення реалізації на території району державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
- виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті;
- сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
- сприяння соціальному становленню і розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

Служба у справах дітей:
- реалізація державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
- формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та вчиненню правопорушенням серед них;
- веде облік неповнолітніх, які перебувають під опікою (піклуванням), здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання дітей, над якими встановлено опіку (піклування), виконання опікуном (піклувальником) своїх обов’язків, веде роз’яснювальну роботу серед опікунів (піклувальників) щодо соціально-правового захисту підопічних;
- бере участь у судових засіданнях при розгляді суперечок, пов’язаних із вихованням неповнолітніх, а також щодо усиновлення, зміни прізвища, позбавлення батьківських прав тощо.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій:
- реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків, надання допомоги постраждалому населенню;
- розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;
- координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
- контроль за додержанням державних будівельних норм при будівництві об’єктів містобудування;
- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
- підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

Державний реєстратор:
- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ;
- засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також інші реєстраційні дії, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;
- державна реєстрація припинення юридичних осіб та державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями.

 

У структуру райдержадміністрації входять:

АПАРАТ

Структурні з статусом юридичної особи публічного права : управління агропромислового і економічного розвитку та інфрастуктури; фінансове управління; управління соціального захисту населення; відділ освіти, молоді та спорту; відділ культури; служба у справах дітей; архівний сектор.

Структурні підрозділи без статусу юридичної особи публічного права : відділ містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства ; сектор  надання адміністративних послуг; сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи; сектор з питань державної реєстрації

Апарат райдержадміністрації

Назва структурного підрозділу апарату

Прізвище, ім’я, по батькові керівника підрозділу

Телефон

Відділ організаційного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами

Завальський Владислав Михайлович

2-34-17

Відділ документообігу та контролю

Давидиба Любов Вікторівна

3-00-90

Відділ з питань управління персоналом

Романенко Світлана Іванівна

2-34-17

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Шматко Валентина Федорівна

2-35-31

Юридичний відділ

Кучеренко Любов Василівна

2-24-38

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Стельмах Наталія Михайлівна

2-31-42

Сектор з питань внутрішньої політики

 

2-34-17
Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації

Назва структурного підрозділу райдержадміністрації

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Поштова адреса, телефон

Управління соціального захисту населення

Тищенко Сергій Олександрович

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Соборна,49 , 2-32-04

Фінансове управління

Чоловська Тамара Яківна

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Соборна,12 , 2-31-32

Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури

Вовкотруб Олександр Павлович

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Соборна,12) , 2-26-16

Відділ освіти, молоді та спорту

Міненко Ірина Борисівна

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Соборна,16 , 2-22-07

Відділ культури

Цехмістренко Вікторія Анатоліївна

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Соборна,46 , 2-26-04

Служба у справах дітей

Мовчан Тетяна Юріївна

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Соборна,12 , 2-31-60

Архівний сектор

Гаркава Лідія Вікторівна

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Соборна,12 , 2-32-35

Відділ містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства

Пономаренко Олена Вікторівна

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Соборна,12 , 2-21-04

Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи

Чеберяк Андрій Вікторович

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Соборна,12 , 2-21-68

Сектор надання адміністративних послуг

Чеберяк Тетяна Леонідівна

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Семена Гризла,12 , 2-26-01

Сектор з питань державної реєстрації

Козловський Вадим Володимирович

20500, Черкаська область, смт Катеринопіль вул. Семена Гризла,12 , 2-26-01 

Ніколенко О.П.

 


Коваленко В А

 

фото Шарига

 

Кисіль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НІКОЛЕНКО Ольга Петрівна

Голова районної державної адміністрації

тел. (04742)3-00-40

Прийом громадян: щопонеділка з 17.00 до 19.00, щочетверга з 10.00 до 13.00

 

 

 

 

 

КОВАЛЕНКО Володимир Андрійович

Перший заступник голови районної державної  адміністрації

тел. (04742)2-25-73

Прийом громадян: щопонеділка з 10.00 до 13.00, щочетверга  з 17.00 до 19.00

 

 

 

 

ШАРИГА Ольга Олександрівна

Заступник голови районної державної адміністрації

тел. (04742)2-31-18

Прийом громадян: щовівторка з 10.00 до 13.00, щосереди з 10.00 до 13.00

 

 

 

 

КИСІЛЬ Костянтин Миколайович

Керівник апарату районної державної адміністрації

тел. (04742)2-22-46

Прийом громадян: щоп′ятниці з 10.00 до 13.00, щосереди з  17.00 до 19.00

 

Основні напрями діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації

Відділ організаційно-кадрової роботи:
-здійснення контролю за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в управліннях та відділах райдержадміністрації;
- надання практичної і методичної допомоги виконавчим комітетам сільських рад у здійсненні делегованих їм повноважень органами державної виконавчої влади;
- здійснення організаційного забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, тематичних і ділових зустрічей, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації;
- надання методичної допомоги створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;
- участь у підготовці звітів районної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про реалізацію повноважень делегованих районною радою.

Загальний відділ:
- здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності керівництва та апарату районної державної адміністрації;
- ведення в апараті адміністрації діловодства;
- надання методичної і практичної допомоги з питань діловодства відділам апарату, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських рад.

Відділ ведення Державного реєстру виборців:
- ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;
- складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи:
- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства;
- перевірка відповідності законодавству проектів рішень, розпоряджень, інших документів правового характеру, візування їх;
- надання методичної допомоги з правових питань органам виконавчої влади, іншим юридичним особам, підпорядкованим райдержадміністрації;
- забезпечення виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи;
- організація взаємодії райдержадміністрації, правоохоронних і контролюючих органів з питань боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку;
- ведення звітності з питань боротьби з корупцією;
- організація, координація, методологічне, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого, а також сталого їх функціонування в цих умовах;
- виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею та забезпечення запровадження заходів особливого режиму діяльності під час під час здійснення зовнішніх відносин.

Відділ фінансово-господарського забезпечення:
- ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- планування та розробка поточних планів асигнувань на утримання апарату та відділів і управлінь, складання кошторису витрат на утримання підвідомчих структур та організація їх фінансування;
- контроль за законністю використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів;
- організація належного обліку товарно-матеріальних цінностей;
- організація належного обліку фінансових і розрахункових операцій;
- забезпечення виконання кошторису витрат, своєчасного розрахунку по заробітній платі та відрядженнях, поштових та канцелярських витратах.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації:
- спостереження, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;
- сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розвитку їх зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями;
- інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі;
- аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів в районі;
- моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;
- аналіз діяльності районних організацій політичних партій та громадських об’єднань;
- висвітлення діяльності райдержадміністрації з питань реалізації державної внутрішньої політики у пресі, по телебаченню та радіо.

Сектор контролю:
- здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної і районної державних адміністрацій та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення та за строками проходження документів;
- координація організації роботи з документами в апараті райдержадміністрації.

Управління праці та соціального захисту населення:
- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;
- удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
- здійснення контролю за призначенням і виплатою пенсій;
- призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- у межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;
- забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;
- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

Управління агропромислового розвитку:
- участь у реалізації державної аграрної політики на селі, проведення аналізу тенденцій та прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;
- створення належних умов для організації виробництва і збору сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агро продовольчого ринку;
- участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки;
- забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

Фінансове управління:
- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;
- складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;
- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання бюджетних коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;
- здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого, районного та сільських бюджетів, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджетів.

Відділ освіти:
- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району; створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації;
- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районних програм розвитку освіти, організація виконання зазначених програм;
- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відділ культури і туризму:
- реалізація державної політики в галузі культури і туризму;
- розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів культури;
- сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, культури національних меншин;
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, мистецтва і туризму, організація їх матеріально-технічного забезпечення;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

Відділ економіки:
- реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку району;
- формування і проведення державної регіональної політики;
- проведення разом з іншими структурними підрозділами державної адміністрації державної зовнішньоекономічної політики;
- сприяння комплексному економічному і соціальному розвитку району та ефективному проведенні економічних реформ;
- забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;
- забезпечення реалізації державної цінової політики;
- забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

Архівний відділ:
- реалізація державної політики у сфері архівної справи, діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
- координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту:
- забезпечення реалізації на території району державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
- виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті;
- сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
- сприяння соціальному становленню і розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

Служба у справах дітей:
- реалізація державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
- формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та вчиненню правопорушенням серед них;
- веде облік неповнолітніх, які перебувають під опікою (піклуванням), здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання дітей, над якими встановлено опіку (піклування), виконання опікуном (піклувальником) своїх обов’язків, веде роз’яснювальну роботу серед опікунів (піклувальників) щодо соціально-правового захисту підопічних;
- бере участь у судових засіданнях при розгляді суперечок, пов’язаних із вихованням неповнолітніх, а також щодо усиновлення, зміни прізвища, позбавлення батьківських прав тощо.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій:
- реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків, надання допомоги постраждалому населенню;
- розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;
- координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
- контроль за додержанням державних будівельних норм при будівництві об’єктів містобудування;
- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
- підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

Державний реєстратор:
- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ;
- засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також інші реєстраційні дії, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;
- державна реєстрація припинення юридичних осіб та державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями.

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти
В структурних підрозділах Смілянської райдержадміністрації утворено чотири тендерних комітети: райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення, відділу освіти і відділу культури. Крім того утворені тендерні комітети в центральній районній лікарні та сільських радах.
Всі тендерні комітети здійснюють державні закупівлі на основі:
1.Закону України від 22.02.2000 року № 1490-III «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;
2.Закону України від 22.12.1995 року №493/95-ВР «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб»;
3.Закону України від 03.03.1999 року №464-XIV «Про державне оборонне замовлення»
4.Переліку постанов КМУ, які перелічені та викладені в збірнику нормативно-правових актів «Державні закупівлі».


За період з 01.01.10р. по 01.10.10р. для закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти була проведена 2 процедура закупівлі методом запиту цінових пропозицій (котирувань). Взяло участь шість учасників, які подали тендерні пропозиції. Перемогу здобули два вітчизняних учасники з якими укладено договори. Загальна сума коштів, яка була заявлена у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт та послуг склала 180,00 тис.грн.
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
Смілянської центральної районної лікарні ім. Софії Бобринської
(найменування замовника )
Смілянська райдержадміністрація Черкаської обл.
( розпорядник державних коштів )

Предмет закупівлі - Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин , дизпаливо)
Код згідно КЕКВ ( для бюджетних коштів) - 1131
Джерело фінансування - Районний бюджет
Очікувана вартість предмета закупівлі - 100000,00 (грн.)
Процедура закупівлі - Запит цінових пропозицій
Орієнтовний  початок проведення процедури закупівлі - червень

Предмет закупівлі - Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин , дизпаливо)
Код згідно КЕКВ ( для бюджетних коштів) - 1131
Джерело фінансування - Районний бюджет
Очікувана вартість предмета закупівлі - 80000,00 (грн.)
Процедура закупівлі - Запит цінових пропозицій
Орієнтовний  початок проведення процедури закупівлі - липень


Голова тендерного комітету Заст. гол. лікаря по медичному обслуговуванню населення М.М. Максимюк
( за рішенням тендерного комітету від  25.05.10р.  №3 )

Назва відділу

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Телефон

Відділ організаційно-кадрової  роботи

Гуцал Ірина Станіславівна

2-34-17

Загальний відділ

Давидиба

Любов Володимирівна

3-00-90

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації

Ковтун Наталія Іванівна

2-21-37

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Гусакова Надія Василівна

2-35-31

Юридичний відділ

Кучеренко Любов Василівна

2-24-38

Відділ контролю

Бондар Сергій Анатолійович

2-21-37

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Шарига Ольга Олександрівна

2-24-38

Державний реєстратор

Палієнко

Валентин Віталійович

2-32-00

Державний адміністратор

Гаркава Ольга Миколаївна

2-32-00

Провідний спеціаліст по роботі з правоохоронними органами

Дріжчаний Дмитро Вікторович

2-21-37


ПЕРЕЛІК

консультативно-дорадчих органів, які очолюють голова,

перший заступник, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації станом на 01.10.2011

п/п

Назва консультативно-дорадчого органу

Розпоряд-ження про утворення

Проведення

Секретар

Примітка

 

Голова районної державної адміністрації

1

Координаційна рада райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва

від

від 30.12.97

№ 525

 

1 раз у місяць

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністра-ції

 

Зміни:

від 1.11.2000 № 391

від 16.09.2002 № 233

від 8.01.2004 № 1

від 17.06.2005 № 172

від 19.07.2006 № 244

від 17.04.2007 № 122

від 13.08.2007 № 244

від 10.10.2008 № 221

від 10.04.2009 № 90

від 30.06.2010 № 136

від 28.01.2011 №11

2

Консультативно - дорадча  рада  райдержадміністрації з питань взаємодії з політичними партіями і громадськими організаціями

від 28.01.2004№ 24

За необхідністю але не рідше ніж 1 раз у квартал

Начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Задвернюк В.Д.)

Зміни:

від 14.09.2005, №276

від 23.08.2007 № 261

від 30.01.2008 № 18

від  11.08.08 № 178

від 19.05.2009 № 120

від 29.10.2010 № 270

3

Районний комітет з економічних реформ

від 08.06.2011 № 161

В разі потреби, але не менше 1 разу на місяць

Перший заступник голови районної державної адміністрації

(О.П.Вовкотруб)

 

4

Постійно діюча комісія при райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян

від 06.03.2008№ 61

 

В разі потреби, але не менше 1 разу на місяць

Провідний спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадмініс-трації

(Задвернюк О.А.)

 

5

Комісія з питань захисту прав дитини райдержадміністрації

від

12.12.2008№ 275

 

1 раз на місяць

Завідувач сектору опіки та піклування служби у справах дітей райдержадмініс-трації (Козловський В.В.)

Зміни:

від 20.09.2010 №231;

від 01.06.2011 №159

6

Комісія для закладки документів територіальної оборони

від 08.08.2008№ 174

 

В разі потреби

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій оборонної та мобілізаційної

роботи райдержадміністрації

(Завальський В.М.)

 

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації з питань з економіки, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, інвестиційної політики та підприємництва

 

7

Тимчасова комісія з погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

від 27.10.2009№ 235

 

В разі потреби

Головний спеціаліст з оплати праці  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Марченко О.М.)

Зміни:

від 22.12.2010 №314

8

Комісія райдержадміністрації з перевірки знань з питань охорони праці

від

12.05.2008№ 97

 

2 рази на рік

Головний спеціаліст з питань охорони праці відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Уманець М.М.)

 

9

Атестаційна комісія

від 05.05.2009№ 111

 

1 раз на 3 роки

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

10

Районна рада з питань безпечної життєдіяльності населення району

від 03.07.2006№ 221

 

1 раз у квартал

Головний спеціаліст з питань охорони праці відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Уманець М.М.)

 

11

Комісія райдержадміністрації з організації заходів, пов'язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони

від 09.09.2009№ 205

 

В разі потреби, але не рідше 1 разу на квартал

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Чеберяк А.В.)

 

12

 

Комісія райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

від 25.04.2006 № 128

 

В разі потреби

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Чеберяк А.В.)

Зміни:

від 07.11.2001№ 258

від 25.04.2006 № 128

 

13

Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при районній державній адміністрації

від

05.07.2007№ 202

 

 

1 раз на квартал

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Якубенко Н.О.)

Зміни:

від 30.01.2009 № 21

 

14

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності через Регіональний Фонд підтримки підприємництва

від 26.06.2007

№ 187

В разі потреби

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації

Зміни:

від 09.06.2009 № 140

 

15

Комітет райдержадміністрації для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємництва в районі та необхідності надання фінансової підтримки для започаткування діяльності нових суб’єктів підприємницької діяльності

від

19.09.2011

№ 245

 

В разі потреби, але не менше 2 разів на рік

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації

 

16

Робоча група райдержадміністрації з перевірки функціонування продовольчого "соціального кошика" та насичення закладів торгівлі товарами місцевого виробника

від 19.09.2011

№ 244

В разі потреби, але не менше 2 разів на рік

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації

 

17

Робоча група для проведення моніторингу цін на продукти харчування

від 02.11.2007

№ 329

1 раз на тиждень

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації

Зміни:

від 03.03.2011 № 68

 

18

Комісія райдержадміністрації  з питань проведення оцінки стану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, її соціально-економічних і екологічних результатів і обґрунтування шляхів забезпечення довготривалої стабільності розвитку

від 25.01.2010

№ 14

В разі потреби, але не

рідше 2 разів на рік

Начальник управління економіки райдержадміністрації (Калиушко І.А.

 

 

19

Рада промисловців при райдержадміністрації

від 04.03.2008 №59

1 раз на квартал

Начальник управління економіки райдержадміністрації (Калиушко І.А.)

 

20

Науково-технічна рада з питань розвитку інформаційного суспільства

від 06.11.2008 № 242

В разі потреби, але не рідше 2 разів на рік

Начальник управління економіки райдержадміністрації (Калиушко І.А.)

Зміни:

від 26.03.2009 № 77

21

Міжвідомча робоча група з перевірки додержання на території району законодавства у сфері державних закупівель

від 08.04.2008 № 79

В разі потреби, але не рідше 1 разу на 3 місяці

Начальник управління економіки райдержадміністрації (Калиушко І.А.)

 

22

Група райдержадміністрації з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей

від

15.05.2001№ 120

 

В разі потреби, але не рідше 1 разу на 3 місяці

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Чеберяк А.В.)

Зміни:

від 12.07.2001 № 166

від 21.01.2003 № 11

від 30.03.2010 №69

 

23

Координаційна рада райдержадміністрації з розроблення та впровадження системи управління якістю в районній державній адміністрації

від

15.02.2007№ 48

 

В разі потреби, але не рідше 1 разу на квартал

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, секретар координаційної ради

 

Зміни:

від 08.04.2009 № 87

 

 

Заступник голови районної державної адміністрації з соціальних та гуманітарних  питань

 

24

Районна Координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

від 20.06.2008№ 129

 

В разі потреби,але не менше 1 разу в квартал

Лікар-фтизіатр центральної районної лікарні

(Пироженко О.О.)

Зміни:

від 25.09.2009 № 217

від 31.12.2010 № 348

25

Комісія райдержадміністрації  з питань мовної політики

від

05.06.98

№ 168

 

В разі потреби,але не менше 1 разу в квартал

Начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Задвернюк В.Д.)

Зміни:

від 28.12.98 № 384

від 24.03.2000 № 84

від 31.01.2008 № 20

 

26

Координаційна рада з питань профілактики та боротьби з наркоманією

від 06.02.2001№ 31

 

2 рази на рік

Провідний спеціаліст районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Ковальчук С.І.)

Зміни:

від 05.04.2004 № 101

від 07.08.2008 № 154

27

Комісія райдержадміністрації щодо розгляду окремих заяв на призначення субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми

від 11.02.2008№ 29

 

1 раз на місяць

Головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Кисільова Г.Ф.)

 

28

Комісія райдержадміністрації у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій

від

18.10.96

№ 389

 

В разі потреби але не рідше

2-х разів на рік

Начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Задвернюк В.Д.)

Зміни:

від 9.03.2004 № 78

від 20.02.2001 № 51

від 07.05.2009 № 113

29

Координаційна рада з питань розвитку українського козацтва в районі

від

29.10.2010№ 267

 

В разі потреби, але не менше  2-х разів на рік

Начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Задвернюк В.Д.)

 

Зміни:

від 13.12.2002 № 307

від 16.02.2004 № 47

від 14.05.2005 № 111

від 23.08.2007 № 260

від 11.08.2008 № 177

від 30.01.2008 № 16

від 19.05.2009 № 120

30

Комітет з конкурсних торгів

від

24.03.2011№ 97

 

В разі потреби

Начальник управління економіки райдержадміністрації

(Калиушко І.А.)

Зміни:

від 29.10.2010 № 267

 

31

Районна комісія у справах альтернативної служби

від 10.08.2007№ 233

 

1 раз на рік

Головний спеціаліст з питань охорони праці відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Уманець М.М.)

Зміни:

від 30.06.2009 № 157

32

Комісія райдержадміністрації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням

від

22.02.2002№ 42

 

В разі потреби

Провідний спеціаліст фінансово-господарського відділу апарату райдержадміністрації (Шматко В.Ф..)

Зміни:

від 15.05.2006 № 161

від 21.06.2005 № 173

від 17.07.2007 № 210

 

33

Евакуаційна комісія райдержадміністрації

від 10.11.2008№ 248

 

 

В разі потреби

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Чеберяк А.В.)

 

34

Координаційний комітет сприяння зайнятості населення

від

25.09.2006

№324

1 раз у квартал

Начальник відділу взаємодії з роботодавцями районного центру зайнятості

(Михайленко В.В.)

 

 

35

Комісія з контролю за станом спортивних та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

від

30.03.99

№ 116

 

В разі потреби

Начальник відділу  у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Ласкавий Л.М.)

Зміни:

від 20.02.2001 № 43

36

Спостережна комісія райдержадміністрації

від 30.01.2008№ 17

 

В разі потреби, але не менше 1 разу в місяць

Провідний спеціаліст по  роботі з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації (Дріжчаний Д.В.)

Зміни:

від 21.09.2009 № 211

від 18.01.2010 № 4

 

37

Районна координаційно-методична рада з правової освіти населення

від 28.11.2012 № 325

В разі потреби, але не рідше 1 разу на півріччя

Провідний спеціаліст районного управління юстиції (Дишлева Г.В.)

 

 

 

 

38

Комісія з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї жорстокого поводження з дітьми

від

27.09.2004№ 258

 

2 рази на рік

Головний спеціаліст  у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Кожушко І.Ю.)

Зміни:

від 17.10.2011 № 284

39

Робоча група з легалізації найманої робочої сили та виконання трудових угод з найманими працівниками

від

10.11.2006№ 373

 

Не рідше 1 разу на півріччя

Головний спеціаліст з оплати праці  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Марченко О.М.)

Зміни:

від 19.07.2007 № 212

від 11.10.2007 № 305

від 30.06.2009 № 158

від 25.05.2010 № 103

від 04.07.2011 № 194

 

40

Координаційна рада райдержадміністрації з оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей, учнівської молоді

від 17.11.2008 № 255

 

1 раз у квартал

Головний спеціаліст відділу  у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Кожушко І.Ю.)

Зміни:

від 17.10.2011 № 279

41

Комісія з питань надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів районного бюджету

від 10.10.2008№ 222

 

В разі потреби

Головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Кисільова Г.Ф.)

 

42

Робоча група райдержадміністрації з питань сприяння реалізації Програми боротьби з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності

від 06.02.2004№ 40

 

В разі потреби

Провідний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

(Химич В.І.)

Зміни:

від 24.05.2006 № 181

від 26.06.2009 № 152

від 21.09.2010 №235

43

Координаційна рада з питань ранньої реабілітації дітей-інвалідів

від

10.02.2003№ 34

 

2 рази на рік

Головний спеціаліст відділу з соціально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Іщенко В.О.)

 

 

Зміни:

від 30.01.2008 № 15

 

44

Районна комісія для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни

від 21.08.2009№ 188

 

В разі потреби

Спеціаліст

сектору з нагляду за правильним призначенням (перерахунком) виплати пенсій

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Радванська С.В.)

Зміни:

від 09.07.1996 № 458

від 17.10.2011 № 282

45

Опікунська рада райдержадміністрації з питань захисту прав фізичних осіб, які визнані недієздатними або цивільна дієздатність яких обмежена

від 21.09.2009№ 213

 

В разі потреби, але не рідше ніж 1 раз на 3 місяці

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Якубенко Н.О.)

 

46

Про інформаційно-консультативний центр з питань пенсійного реформування в Україні.

від

22.03.2007

№ 93

В разі потреби, але не рідше 1 разу на 3 місяці

Спеціаліст

сектору з нагляду за правильним призначенням (перерахунком) виплати пенсій

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Радванська С.В.)

Зміни:

від 29.04.2009 № 110

Заступник голови районної державної адміністрації з питань агропромислового комплексу

47

Надзвичайна протиепізоотична комісія

від

05.07.1999№ 231

 

1 раз на рік

Провідний спеціаліст управління ветеринарної медицини району (Воскреса Л.М.)

Зміни:

від 17.08.2001 № 201

від 14.01.2004 № 10

від 12.05.2006 № 159

від 04.04.2008 № 74

48

Комісія райдержадміністрації з питань поводження з відходами

від

25.09.2001№ 226

 

В разі потреби

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Завальський В.М.)

Зміни:

від 21.01.2003 № 12

від 09.12.2003 № 305

від 28.05.2004 № 156

49

Комісія райдержадміністрації з організації вирішення  майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки

від

04.04.2006№ 101

 

В разі потреби

Завідувач сектору розвитку сільської місцевості, врегулювання відносин власності та функціонування аграрного ринку

(Тараненко С.І.)

Зміни:

від 20.02.2001 № 52

від15.02.2002 № 32

від 07.06.2004 № 170

від 04.04.2006 № 101

від 07.05.2006 № 126

від 06.04.2009 № 83

50

Про утворення конкурсної комісії з визначення підприємств агропромислового комплексу всіх форм власності для здійснення фінансової підтримки через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів

від

27.04.2007№ 141

 

В разі потреби

Головний спеціаліст сектору економічного аналізу, фінансово-кредитного забезпечення ревізійної роботи та соціально трудових відносин управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

(Клопотенко Т.А.)

 

51

Комісія із справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і  хмелярства

від

26.04.2008№ 92

 

В разі потреби

Завідувач сектору розвитку сільської місцевості, врегулювання відносин власності та функціонування аграрного ринку

(Тараненко С.І.)

Зміни:

від 27.10.2009 № 234

52

Комісія райдержадміністрації з розгляду матеріалів по наданню в користування, передачу в оренду, приватну власність земельних ділянок та визначення доцільності розміщення на них об'єктів

від 29.09.2008№ 204

 

В разі потреби

Головний

спеціаліст 1 категорії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

(Козак А.В.)

Зміни:

від 08.02.2011 № 35

53

Комісія з вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів

від

29.07.2005№ 216

В разі потреби

Начальник відділу Держкомзему в районі (Вельган П.Г.)

Зміни:

від 08.06.2006 № 194

 

54

Робоча група райдержадміністрації з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки

від

04.04.2006№ 101

 

Завідувач сектором розвитку сільської місцевості, врегулювання відносин власності та функціонування аграрного ринку управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Зміни:

від 06.04.2009 № 83

 

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

55

Конкурсна комісія райдержадміністрації для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

від

26.07.2002№ 191

 

В разі потреби

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Зміни:

від 24.07.2007 № 217

від 08.04.2009 № 86

від 10.10.2008 №213

від 14.07.2008 № 152

від 02.09.2010 № 216

від 05.04.2011 № 119

56

Районна рада по роботі з кадрами

від

26.10.2000№ 376

 

2 рази на рік

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

Зміни:

від 22.04.2009 № 100

від 03.03.2011 № 69

57

Комісія райдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України

від

19.10.2011№ 289

 

В разі потреби

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Зміни:

від 03.02.2004 № 35

від 21.01.2005 № 10

від 10.08.2008 № 218

(від 11.10.2011 № 265 -про втрату чинності від 03.02.2004 №35)

58

 

Комісія з перегляду нормативно-правових актів райдержадміністрації

від 08.07.2002№ 144

 

В разі потреби

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації (Кучеренко Л.В.)

Зміни:

від 28.01.2004 № 29

від 17.07.2007 № 208

від 08.09.2008 № 193