Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Про запобігання поширення на території району хвороби COVID-19

IMG_20200319_151637 Го­лов­не в си­ту­а­ції, що скла­ла­ся — не па­ні­ку­ва­ти. Чіт­ко дот­ри­му­ва­тись ви­мог і ре­тель­но сте­жи­ти за ста­ном влас­но­го здо­ров­'я. У рай­лі­кар­ні ство­ре­но не­об­хід­ний за­пас ме­дич­них ма­сок, за­хис­них кос­тю­мів,  за­со­бів де­зін­фек­ції та ме­ди­ка­мен­тів.

У ра­зі пі­доз­ри на сим­пто­ми ко­ро­на­ві­ру­су те­ле­фо­нуй­те до сво­го сі­мей­но­го лі­ка­ря. Но­ме­ри те­ле­фо­нів роз­мі­ще­ні ниж­че.

Гень Н. І. (сі­мей­ний лі­кар) — 098-006-84-41

Стоп­'я­тюк А.О. (сі­мей­ний лі­кар) — 097-866-03-45

Мас­кіс Н.Т. (сі­мей­ний лі­кар) 068-041 -87-54

По­лі­щук В.С. (сі­мей­ний лі­кар) — 098-649-12-95

Під­дя­ча А.О. (пе­ді­атр) — 068-367-45-44

По­лі­щук О.М. (пе­ді­атр) — 098-791-88-73

Ло­ма­кі­на К.Я. (пе­ді­атр) — 096-342-26-21

Ре­єс­тра­ту­ра: 096-858-53-12.

Пацієнтам Сурженко М.М. телефонувати Гень Н.І.

Чіт­ко опи­шіть свій стан і лі­кар виз­на­чить по­даль­ші дії та лі­ку­ван­ня. На цен­траль­но­му вхо­ді вста­нов­ле­но без­кон­так­тний тер­мо­метр, де чер­го­вий мед­пра­ців­ник, в за­леж­нос­ті від сим­пто­мів роз­по­ді­ляє по­тік хво­рих. Осо­би з пі­доз­рою на ві­рус нап­рав­ля­ють­ся на при­йом в ка­бі­нет №6 з ок­ре­мим вхо­дом з ву­ли­ці.

При пі­доз­рі на ко­ро­на­ві­рус хво­рий зна­хо­ди­ти­меть­ся в об­сер­ва­ції в спе­ці­аль­но об­лад­на­ній па­ла­ті в ін­фек­цій­но­му від­ді­лен­ні до при­їз­ду спе­ці­аль­ної бри­га­ди екс­тре­ної до­по­мо­ги для по­даль­шо­го тран­спор­ту­ван­ня в спе­ці­а­лі­зо­ва­ні зак­ла­ди в Чер­ка­си або Умань.

З ме­дич­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми рай­лі­кар­ні про­во­дить­ся не тіль­ки ін­фор­ма­цій­но-роз­'яс­ню­валь­на ро­бо­та, а й прак­тич­ні за­нят­тя щодо дій у ви­пад­ку зах­во­рю­ван­ня на ко­ро­на­ві­рус.

По­ряд з тим звер­та­юсь до па­ці­єн­тів з хро­ніч­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми, лю­дей по­важ­но­го ві­ку з про­хан­ням мак­си­маль­но об­ме­жи­ти від­ві­ду­ван­ня по­лік­лі­ні­ки.

Ре­цеп­ти на ме­дич­ні пре­па­ра­ти за прог­ра­мою "Дос­туп­ні лі­ки" та ін­су­лін мож­на от­ри­ма­ти в лі­ка­ря в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі.

1.Гарячі лінії та інтернет-ресурси

Обласна «гаряча лінія» працює в робочий час з 8:00 до 18:00 (окрім суботи та неділі) за номерами:
64-91-82
64-92-39

та цілодобово за телефонами :
0678093154
0504201356

- Telegram-бот для оперативної відповіді на ваші запитання щодо коронавірусу в Україні: https://bit.ly/3cOyccp

- Telegram-канал „Коронавірус_інфо“ з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні: https://bit.ly/39DEYQm

- Телеграм-канал для лікарів: https://bit.ly/2Q4zVkn

- Сторінка Міністерства охорони здоров’я України: https://bit.ly/2Q5UHQu

- Сторінка Центру громадського здоров’я України: https://bit.ly/2IAGyXm

2. Офіційний портал

Що треба знати про новий коронавірус? (https://covid19.com.ua/?fbclid=IwAR0Y1gdxnEkEkaZ4AlVdUS01yhciv8gAFpHxceysVVPcptsCGJR0UC9YjD0)

3. Відеоролики:

http://bit.ly/2wP103Y

https://youtu.be/V1nLcbyBNoE

https://youtu.be/Brd4nNmxorw

https://youtu.be/YjPGNHlew-0

4. Інфографіка – за вебпокликанням https://fex.net/ru/s/nattxak.

Гень Н.І.(сімейний лікар) – 098-006-84-41;

Стоп*ятюк А.О. (сімейний лікар) – 097-866-03-45;

Маскіс Н.Т. (сімейний лікар) – 068-041-87-54;

Поліщук В.С. (сімейний лікар) - 098-649-12-95;

Піддяча А.О. (педіатр) - 068-367-45-44;

Поліщук О.М.(педіатр) – 098-791-88-73;

Ломакіна К.Я. (педіатр) – 096-342-26-21.

 

Номер реєстратури: 0968585312

У Катеринопільській центральній районній лікарні працює "Гаряча лінія", яка надає інформацію щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів схожих на коронавірусну інфекцію (COVID-19). Телефон ″Гарячої лінії‟ :0968585312.