Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Новини

В Україні створено Воєнний кабінет

318 Президент увів у дію рішення РНБО від 18 лютого 2015 року «Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України», яким затверджено створення Воєнного кабінету.

Воєнний кабінет – це робочий орган Ради національної безпеки і оборони швидкого реагування в особливий період. Основними його завданнями є обговорення пропозицій щодо застосування сил і засобів структур сектору безпеки й оборони України для відбиття збройної агресії проти України, визначення потреб у військовій допомозі Україні від іноземних держав і міжнародних організацій, переведення національної економіки для функціонування в умовах особливого періоду та прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію чи демобілізацію.

Голова Воєнного кабінету – Президент України. До складу кабінету також входять секретар Радбезу, всі очільники силових відомств, керівник Прикордонної служби, Прем’єр-міністр, Міністри внутрішніх та закордонних справ, Глава Адміністрації Президента, а також, за згодою, Голова Верховної Ради.

ХТО «ЗА», ХТО «ПРОТИ», А ХТО БОЇТЬСЯ

214243_1

Чер­го­ва трид­цять пер­ша се­сія ра­йон­ної ра­ди, на яку бу­ли ви­не­се­ні пи­тан­ня про під­сум­ки ви­ко­нан­ня еко­но­міч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­вит­ку ра­йон­но­го бюд­же­ту на 2014 рік та змін на 2015, про де­я­кі пи­тан­ня ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня шко­ля­рів, ін­ші жит­тє­во-важ­ли­ві для ра­йо­ну пи­тан­ня ма­ла всі шан­си пе­рет­во­ри­ти­ся на …, на­віть не мо­жна пі­діб­ра­ти сло­ва, яке оха­рак­те­ри­зує це дійс­тво. А все че­рез те, що на­пе­ре­дод­ні на пре­зи­дії ра­йон­ної ра­ди до по­ряд­ку ден­но­го бу­ло внесе­но (піс­ля три­ва­ло­го й емо­цій­но­го об­го­во­рен­ня) пи­тан­ня що­до об­ран­ня зас­туп­ни­ка го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди. Єди­на зап­ро­по­но­ва­на кан­ди­да­ту­ра — Олек­сан­др Пав­ло­ви­ч Вов­кот­ру­б.

Ще до по­чат­ку се­сії гру­па ак­ти­віс­тів, се­ред яких бу­ли таль­нів­ча­ни, зве­ни­го­род­ча­ни, ва­ту­тін­ці при­тяг­ну­ла до ад­мін­при­мі­щен­ня мод­ний ни­ні "люс­тра­цій­ний ат­ри­бут" — кон­тей­нер для сміт­тя. Бі­ля ньо­го по­ход­жа­ли хлоп­ці в ба­лак­ла­вах, які піз­ні­ше пе­реб­ра­лись до се­сій­ної за­ли.

"Гос­ті" ви­ма­га­ли зня­ти з  роз­гля­ду пи­тан­ня що­до об­ран­ня зас­туп­ни­ка го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди. Нап­ру­жен­ня на­рос­та­ло.

Щоп­рав­да, при­сут­ні на де­кіль­ка хви­лин вга­му­ва­лись, щоб вша­ну­ва­ти хви­ли­ною мов­чан­ня за­гиб­лих ге­ро­їв те­пе­рі­шньої не­о­го­ло­ше­ної вій­ни на Схо­ді, тих хто 71 рік то­му звіль­няв Ка­те­ри­но­піль­щи­ну від фа­шистсь­ких за­гар­бни­ків та вкло­ни­ти­ся Ве­ли­ко­му Коб­за­рю.

Крім то­го го­ло­ва рай­дер­жад­мі­ніс­тра­ції Оль­га Ні­ко­лен­ко та го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Олек­сандр Ко­ма­рен­ко ви­ко­на­ли по­чес­ну мі­сію — вру­чи­ли Грамоту обласної державної адміністрації та об­лас­ної ра­ди і ме­даль "За зас­лу­ги пе­ред Чер­ка­щи­ною" бать­кам за­гиб­ло­го Чу­ма­ка Ві­та­лія. Та­кою ж на­го­ро­дою від­зна­че­ний (пос­мер­тно) і Бо­бу­ров Рус­лан. Всі друж­но скан­ду­ва­ли "Сла­ва Ге­ро­ям!" Але "друж­ність" на цьо­му й за­кін­чи­лась.

На про­хан­ня го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди прокоментувати, яку си­лу пред­став­ля­ють при­сут­ні (бо в за­лі бу­ло чи­ма­ло нез­на­йо­мих об­лич), до три­бу­ни вий­шов Бо­рис Без­ко­ро­ва­ний. Він на­го­ло­сив, що це пред­став­ни­ки гро­мадсь­кос­ті, які ба­жа­ють про­тис­то­я­ти "про­ник­нен­ню" до вла­ди ко­лиш­ніх ре­гі­о­на­лів, які  не ­гід­ні пред­став­ля­ти ін­те­ре­си на­ро­ду у вла­ді.

Пан Без­ко­ро­вай­ний ви­ма­гає у го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди не­гай­но зня­ти зап­ро­по­но­ва­ну кан­ди­да­ту­ру на посаду зас­туп­ни­ка пог­ро­жу­ю­чи, що во­ни при­не­суть  ши­ни і бу­дуть їх па­ли­ти під дво­рами кож­но­го, хто не зро­бить так, як тре­ба. У за­лі зно­ву ви­ру­ють емо­ції, зви­ну­ва­чен­ня і об­ра­зи на ад­ре­су Олек­сан­дра Вов­кот­ру­ба.  Щоп­рав­да, крім за­ки­дів, що він ко­лиш­ній ре­гі­о­нал ні­чо­го кон­крет­но­го не було по­чуто. З'яв­ля­ють­ся мо­лод­чи­ки в ба­лак­ла­вах...

Вга­му­вав­ши зал, го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди пропонує голосувати за внесен­ня до по­ряд­ку ден­но­го пи­тан­ня про об­ран­ня зас­туп­ни­ка.

З ог­ля­ду на те, що від­бу­ва­лось в за­лі, од­нос­тай­нос­ті не бу­ло. Бо, як заз­на­чив один з де­пу­та­тів, го­ло­су­ва­ли: "хто за, хто про­ти, а хто бо­їть­ся". За результатами голосування, питання про обрання заступника голови районної ради було виключено з порядку денного.

Га­лас­ли­ва ком­па­нія по­ки­дає се­сій­ну за­лу. Йдуть і де­я­кі де­пу­та­ти, які обу­ре­ні по­ве­дін­кою ак­ти­віс­тів. Реш­та про­дов­жує ро­бо­ту. Ра­йон­на ра­да і на­да­лі пра­цю­ва­ти­ме без зас­туп­ни­ка го­ло­ви.

Реш­та вне­се­них на по­ря­док ден­ний пи­тань, дос­ко­наль­но об­го­во­ре­на і оп­ра­цьо­ва­на на ко­мі­сі­ях і пре­зи­дії, то­му й от­ри­ма­ла під­трим­ку біль­шос­ті.

По­ки­да­ю­чи се­сій­ну за­лу у багатьох, був неп­ри­єм­ний осад на ду­ші. Нев­же ті, хто сто­я­ли на Май­да­ні, хто во­ює за­раз на Схо­ді, бо­ро­ли­ся за та­ку дер­жа­ву, де під на­тис­ком си­ли лю­дей поз­бав­ля­ють за­кон­но­го пра­ва, я маю на ува­зі на­ших де­пу­та­тів, вис­ло­ви­ти свою дум­ку. Цьо­го ра­зу, щоб не про­во­ку­ва­ти си­ло­во­го роз­вит­ку по­дій, де­пу­та­ти ви­я­ви­лись муд­рі­ши­ми, і зро­би­ли так, як ви­ма­га­ли "ак­ти­віс­ти". Суть зов­сім не в пи­тан­ні, яке роз­гля­да­лось, а в ме­то­ді йо­го ви­рі­шен­ня. Мож­ли­во, нас­тав той час, ко­ли свою позицію пот­ріб­но від­сто­ю­ва­ти за­кон­ни­ми ме­то­да­ми, а не «силовими».

Землевпорядники Черкащини виділили учасникам АТО 411 земельних ділянок

343

На сьогодні фахівці землевпорядної служби Черкаської області видали 411 наказів про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО або членам родин загиблих воїнів на загальну площу 399,12 га. Зокрема, виділено 198 земельних наділів площею 373,86 га для ведення особистого селянського господарства, 203 ділянки площею 24,3 га – для садівництва, 2 наділи площею 0,2 га – для індивідуального дачного будівництва, 8 ділянок площею 0,76 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Наразі в області 83 родини учасників АТО вже отримали у власність землю загальною площею 59,47 гектарів. Наділи розташовані в Черкаському (208), Тальнівському (28), Драбівському (20), Монастирищенському (20), Христинівському (17), Смілянському (15), Уманському (15), Канівському (13), Чорнобаївському (12), Шполянському (12), Золотоніському (10), Чигиринському (8), Жашківському (6), Звенигородському (6), Корсунь-Шевченківському (6), Маньківському (4), Катеринопільскому (4), Кам’янському (3), Городищенському (2), Лисянському (1) районах та у м. Золотоноша (1).

Надання військовослужбовцям земельних ділянок на території області триває. Реалізувати своє конституційне право на безоплатне отримання наділу у власність може кожен із учасників АТО. Їх заяви землевпорядники розглядають оперативно та в позачерговому порядку.

 

 

 

За інформацією Головного управління Держземагентства у Черкаській області

Очільник області пропонує по-інакшому ремонтувати дороги

 

Їхнім станом Юрій Ткаченко вкрай невдоволений. Подекуди шляхи ремонтували торік тричі. А вирви нині такі, що й на позашляховику не проїхати.

Це про вулицю Онопрієнка. Минулого літа дорожники її ремонтували навіть показово. Перед владцями з районів латали ями за сучасною технологією – додавали в асфальтобетон спеціальні домішки. Аби залатані ділянки довше простояли. Рік потому державних дорожників сюди знову скликав очільник області – на робочу зустріч.

136

– Тричі ремонтували цю дорогу, – обурюється голова Черкаської ОДА. – Зокрема, і перед прощанням із загиблими прикордонниками, і генерал-майором Ігорем Момотом. А проїхати не можна! Про яку технологію ми говоримо?!

Ремонтники ж в один голос переконують: їхні латки вціліли. А нинішні вирви, мовляв, нові. Те ж дорожники розповідають очільнику області й на іншому шляху – в бік Геронимівки. Його теж латали не раз. Ремонтники нарікають на мінливу зиму. І за свою роботу ручаються, хоч гарантії не дають. На відміну від приватників.

– Наш ямковий ремонт тримається, – запевняє директор ДП «Черкаський облавтодор» Олександр Северин. – Просто поряд з’являються нові вибоїни. Воно ж у тріщину вода потрапила, мороз вдарив – і розриває асфальт. Ми готові ремонтувати дороги, але бракує фінансування. А без грошей же нічого ж не можна зробить.

Грошей, скаржаться облавтодорівці, торік дали вдвічі менше, ніж треба було. Тому латали тільки найаварійніші шляхи. Та й то погрузли в багатомільйонних боргах. Бо ще треба утримувати штат (до тисячі осіб). Водночас у Службі автомобільних доріг наголошують: із себе відповідальності не знімають. Тут теж невдоволені ані станом шляхів, ані якістю їхнього ремонту. Співпрацею з «Облавтодором» у Службі теж не надто задоволені.

– Якщо фінансування було б на належному рівні, ми (як замовники та балансоутримувачі доріг області) могли б більше укладати договорів із підрядними організаціями, – пояснює заступник начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області Роман Швидкий. – А також здійснювати профілактичний ремонт. Але й без реформ не обійтися. Бо проблема справді є.

Не до вподоби сама система з ремонту доріг й очільнику області. Юрій Ткаченко нарікає: шляхів немає, крайнього теж. Він клопоче про зміну керівництва дорожніх служб. А ще – вже звернувся до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Обласний керманич пропонує передати функції з управління автодорогами загального користування місцевого значення на регіональний рівень. І передбачити цільове фінансування з держбюджету – обласному.

– Розподіл субвенції на рівні областей більш ефективний, – зауважує Юрій Ткаченко. – Так ми зможемо самостійно й оптимально розподіляти ресурс на утримання наших шляхів. А розпорядники коштів на місцях самі визначатимуть виконавців робіт і контролюватимуть їх. Зокрема, прописуватимуть в угодах вимоги щодо гарантії тощо. На сьогодні саме місцева влада краще за всіх знає, де потрібно ремонтувати дороги. Ці послуги також мають надаватися на конкурсній основі. Де конкуренція – там якість.