Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Новини

«Кожному військовослужбовцю потрібна увага й повага», – Юрій Ткаченко

140

Про демобілізованих бійців АТО подбають на Черкащині. Тут розроблять комплексну програму їхньої адаптації та підтримки. Таке завдання підлеглим дав голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко на координаційній нараді в понеділок.

Реабілітаційні центри для учасників АТО вже діють у Черкасах і Умані. Тепер у районах мають створити центри їхньої психологічної підтримки. Найперше, на думку обласного керманича, це слід зробити в Золотоноші, Каневі та Звенигородці. Також у черкаських лікарнях відкриватимуть спеціальні палати для учасників АТО.

– Зараз усі служби мають мобілізуватися, щоби кожен військовослужбовець відчув, що держава про нього турбується, – наголошує Юрій Ткаченко. – І на рівні області, і на рівні районів, а також міст і сіл. У кожній родині військовослужбовця має побувати соціальний працівник. У деяких наших містах сім’ї учасників АТО вже звільнені від сплати комунальних послуг. Решті – слід переймати цей досвід. Це ж стосується і забезпечення харчування дітей військовослужбовців в освітніх закладах. Зараз є можливість фінансування санаторних закладів Міністерством оборони України. Тому впродовж трьох днів слід сформувати наші пропозиції.

Окрім того, очільник області доручив відкрити у ЦНАПах «єдине вікно» для учасників АТО – щоби вони могли без черг отримувати необхідні послуги. А самих бійців залучати до викладання у школах предмету «Захист Вітчизни».

Нагадаємо, на необхідності забезпечення ефективної реабілітації демобілізованих бійців наголосив Президент України Петро Порошенко минулої суботи. Тоді він провів нараду з питань оборони з головами обласних державних адміністрацій. Петро Порошенко відзначив Черкащину серед областей, де найкраще виконують мобілізаційні завдання.

 

«Кожному військовослужбовцю потрібна увага й повага», – Юрій Ткаченко

140

Про демобілізованих бійців АТО подбають на Черкащині. Тут розроблять комплексну програму їхньої адаптації та підтримки. Таке завдання підлеглим дав голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко на координаційній нараді в понеділок.

Реабілітаційні центри для учасників АТО вже діють у Черкасах і Умані. Тепер у районах мають створити центри їхньої психологічної підтримки. Найперше, на думку обласного керманича, це слід зробити в Золотоноші, Каневі та Звенигородці. Також у черкаських лікарнях відкриватимуть спеціальні палати для учасників АТО.

– Зараз усі служби мають мобілізуватися, щоби кожен військовослужбовець відчув, що держава про нього турбується, – наголошує Юрій Ткаченко. – І на рівні області, і на рівні районів, а також міст і сіл. У кожній родині військовослужбовця має побувати соціальний працівник. У деяких наших містах сім’ї учасників АТО вже звільнені від сплати комунальних послуг. Решті – слід переймати цей досвід. Це ж стосується і забезпечення харчування дітей військовослужбовців в освітніх закладах. Зараз є можливість фінансування санаторних закладів Міністерством оборони України. Тому впродовж трьох днів слід сформувати наші пропозиції.

Окрім того, очільник області доручив відкрити у ЦНАПах «єдине вікно» для учасників АТО – щоби вони могли без черг отримувати необхідні послуги. А самих бійців залучати до викладання у школах предмету «Захист Вітчизни».

Нагадаємо, на необхідності забезпечення ефективної реабілітації демобілізованих бійців наголосив Президент України Петро Порошенко минулої суботи. Тоді він провів нараду з питань оборони з головами обласних державних адміністрацій. Петро Порошенко відзначив Черкащину серед областей, де найкраще виконують мобілізаційні завдання.

В Україні створено Воєнний кабінет

318 Президент увів у дію рішення РНБО від 18 лютого 2015 року «Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України», яким затверджено створення Воєнного кабінету.

Воєнний кабінет – це робочий орган Ради національної безпеки і оборони швидкого реагування в особливий період. Основними його завданнями є обговорення пропозицій щодо застосування сил і засобів структур сектору безпеки й оборони України для відбиття збройної агресії проти України, визначення потреб у військовій допомозі Україні від іноземних держав і міжнародних організацій, переведення національної економіки для функціонування в умовах особливого періоду та прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію чи демобілізацію.

Голова Воєнного кабінету – Президент України. До складу кабінету також входять секретар Радбезу, всі очільники силових відомств, керівник Прикордонної служби, Прем’єр-міністр, Міністри внутрішніх та закордонних справ, Глава Адміністрації Президента, а також, за згодою, Голова Верховної Ради.

ХТО «ЗА», ХТО «ПРОТИ», А ХТО БОЇТЬСЯ

214243_1

Чер­го­ва трид­цять пер­ша се­сія ра­йон­ної ра­ди, на яку бу­ли ви­не­се­ні пи­тан­ня про під­сум­ки ви­ко­нан­ня еко­но­міч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­вит­ку ра­йон­но­го бюд­же­ту на 2014 рік та змін на 2015, про де­я­кі пи­тан­ня ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня шко­ля­рів, ін­ші жит­тє­во-важ­ли­ві для ра­йо­ну пи­тан­ня ма­ла всі шан­си пе­рет­во­ри­ти­ся на …, на­віть не мо­жна пі­діб­ра­ти сло­ва, яке оха­рак­те­ри­зує це дійс­тво. А все че­рез те, що на­пе­ре­дод­ні на пре­зи­дії ра­йон­ної ра­ди до по­ряд­ку ден­но­го бу­ло внесе­но (піс­ля три­ва­ло­го й емо­цій­но­го об­го­во­рен­ня) пи­тан­ня що­до об­ран­ня зас­туп­ни­ка го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди. Єди­на зап­ро­по­но­ва­на кан­ди­да­ту­ра — Олек­сан­др Пав­ло­ви­ч Вов­кот­ру­б.

Ще до по­чат­ку се­сії гру­па ак­ти­віс­тів, се­ред яких бу­ли таль­нів­ча­ни, зве­ни­го­род­ча­ни, ва­ту­тін­ці при­тяг­ну­ла до ад­мін­при­мі­щен­ня мод­ний ни­ні "люс­тра­цій­ний ат­ри­бут" — кон­тей­нер для сміт­тя. Бі­ля ньо­го по­ход­жа­ли хлоп­ці в ба­лак­ла­вах, які піз­ні­ше пе­реб­ра­лись до се­сій­ної за­ли.

"Гос­ті" ви­ма­га­ли зня­ти з  роз­гля­ду пи­тан­ня що­до об­ран­ня зас­туп­ни­ка го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди. Нап­ру­жен­ня на­рос­та­ло.

Щоп­рав­да, при­сут­ні на де­кіль­ка хви­лин вга­му­ва­лись, щоб вша­ну­ва­ти хви­ли­ною мов­чан­ня за­гиб­лих ге­ро­їв те­пе­рі­шньої не­о­го­ло­ше­ної вій­ни на Схо­ді, тих хто 71 рік то­му звіль­няв Ка­те­ри­но­піль­щи­ну від фа­шистсь­ких за­гар­бни­ків та вкло­ни­ти­ся Ве­ли­ко­му Коб­за­рю.

Крім то­го го­ло­ва рай­дер­жад­мі­ніс­тра­ції Оль­га Ні­ко­лен­ко та го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Олек­сандр Ко­ма­рен­ко ви­ко­на­ли по­чес­ну мі­сію — вру­чи­ли Грамоту обласної державної адміністрації та об­лас­ної ра­ди і ме­даль "За зас­лу­ги пе­ред Чер­ка­щи­ною" бать­кам за­гиб­ло­го Чу­ма­ка Ві­та­лія. Та­кою ж на­го­ро­дою від­зна­че­ний (пос­мер­тно) і Бо­бу­ров Рус­лан. Всі друж­но скан­ду­ва­ли "Сла­ва Ге­ро­ям!" Але "друж­ність" на цьо­му й за­кін­чи­лась.

На про­хан­ня го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди прокоментувати, яку си­лу пред­став­ля­ють при­сут­ні (бо в за­лі бу­ло чи­ма­ло нез­на­йо­мих об­лич), до три­бу­ни вий­шов Бо­рис Без­ко­ро­ва­ний. Він на­го­ло­сив, що це пред­став­ни­ки гро­мадсь­кос­ті, які ба­жа­ють про­тис­то­я­ти "про­ник­нен­ню" до вла­ди ко­лиш­ніх ре­гі­о­на­лів, які  не ­гід­ні пред­став­ля­ти ін­те­ре­си на­ро­ду у вла­ді.

Пан Без­ко­ро­вай­ний ви­ма­гає у го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди не­гай­но зня­ти зап­ро­по­но­ва­ну кан­ди­да­ту­ру на посаду зас­туп­ни­ка пог­ро­жу­ю­чи, що во­ни при­не­суть  ши­ни і бу­дуть їх па­ли­ти під дво­рами кож­но­го, хто не зро­бить так, як тре­ба. У за­лі зно­ву ви­ру­ють емо­ції, зви­ну­ва­чен­ня і об­ра­зи на ад­ре­су Олек­сан­дра Вов­кот­ру­ба.  Щоп­рав­да, крім за­ки­дів, що він ко­лиш­ній ре­гі­о­нал ні­чо­го кон­крет­но­го не було по­чуто. З'яв­ля­ють­ся мо­лод­чи­ки в ба­лак­ла­вах...

Вга­му­вав­ши зал, го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди пропонує голосувати за внесен­ня до по­ряд­ку ден­но­го пи­тан­ня про об­ран­ня зас­туп­ни­ка.

З ог­ля­ду на те, що від­бу­ва­лось в за­лі, од­нос­тай­нос­ті не бу­ло. Бо, як заз­на­чив один з де­пу­та­тів, го­ло­су­ва­ли: "хто за, хто про­ти, а хто бо­їть­ся". За результатами голосування, питання про обрання заступника голови районної ради було виключено з порядку денного.

Га­лас­ли­ва ком­па­нія по­ки­дає се­сій­ну за­лу. Йдуть і де­я­кі де­пу­та­ти, які обу­ре­ні по­ве­дін­кою ак­ти­віс­тів. Реш­та про­дов­жує ро­бо­ту. Ра­йон­на ра­да і на­да­лі пра­цю­ва­ти­ме без зас­туп­ни­ка го­ло­ви.

Реш­та вне­се­них на по­ря­док ден­ний пи­тань, дос­ко­наль­но об­го­во­ре­на і оп­ра­цьо­ва­на на ко­мі­сі­ях і пре­зи­дії, то­му й от­ри­ма­ла під­трим­ку біль­шос­ті.

По­ки­да­ю­чи се­сій­ну за­лу у багатьох, був неп­ри­єм­ний осад на ду­ші. Нев­же ті, хто сто­я­ли на Май­да­ні, хто во­ює за­раз на Схо­ді, бо­ро­ли­ся за та­ку дер­жа­ву, де під на­тис­ком си­ли лю­дей поз­бав­ля­ють за­кон­но­го пра­ва, я маю на ува­зі на­ших де­пу­та­тів, вис­ло­ви­ти свою дум­ку. Цьо­го ра­зу, щоб не про­во­ку­ва­ти си­ло­во­го роз­вит­ку по­дій, де­пу­та­ти ви­я­ви­лись муд­рі­ши­ми, і зро­би­ли так, як ви­ма­га­ли "ак­ти­віс­ти". Суть зов­сім не в пи­тан­ні, яке роз­гля­да­лось, а в ме­то­ді йо­го ви­рі­шен­ня. Мож­ли­во, нас­тав той час, ко­ли свою позицію пот­ріб­но від­сто­ю­ва­ти за­кон­ни­ми ме­то­да­ми, а не «силовими».