Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Четвер, 08 грудня 2016, 12:52

ПОЛОЖЕННЯ про архівний сектор Катеринопільської районної державної адміністрації

Автор  Внутрішня політика
Оцінити
(0 голоси)

1. Архівний сектор Катеринопільської районної державної адміністрації (далі -  архівний сектор) є структурним підрозділом Катеринопільської районної державної адміністрації, що утворюється головою Катеринопільської районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові Катеринопільської районної державної адміністрації і Державному архіву Черкаської  області.

2. Архівний сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Державної архівної служби України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів  обласної та районної державних адміністрацій, наказами  директора   Державного архіву області,  також  Положенням про архівний  сектор.

3.  Основними завданнями архівного сектору є:

реалізація  державної   політики  у сфері  архівної   справи і   діловодства, здійснення  управління  архівною справою і діловодством  на території району;

координація діяльності державних органів , органів місцевого  самоврядування, підприємств, установ  та організацій  усіх форм  власності, зокрема  приватних архівних  установ ,заснованих фізичними особами  та /або/  юридичними  особами приватного права (приватні архіви) , у питаннях архівної справи  і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів ,що  мають місцеве  значення ,ведення їх обліку , зберігання  та використання  відомостей ,що в них містяться;

здійснення контролю  за діяльністю  архівних  установ  і служб  діловодства, забезпечення  додержання  законодавства  про Національний  архівний фонд  та архівні установи;

забезпечення  доступу  до публічної інформації, розпорядником якої він є;

забезпечення  захисту  персональних даних;

опрацювання  запитів  і звернень народних депутатів  України та депутатів місцевих рад;

розгляд в установленому  законодавством порядку звернення громадян;

забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

розроблення  проектів розпоряджень голови Катеринопіської районної державної адміністрації.

4.Функції архівного сектору :

1) складання і за погодженням з Державним архівом Черкаської області подання для затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в районі, забезпечення їх виконання;

2) забезпечення зберігання, обліку і охорони:

документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих сектору державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

документів особового походження;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організація роботи, пов'язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4) проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформування Державного архіву Черкаської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору ,  на підставі затверджених списків;

7) подання на затвердження Державному архіву Черкаської області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування сектору;

8) перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об'єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

9) надання консультаційно-методичної допомоги в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

10) ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подання належних відомостей про ці документи Державному архіву Черкаської області;

11) надання на договірних засадах  послуг підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей ,що містяться  в них; розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

12) передавання Державному архіву Черкаської області у визначені ним строки документів та довідкового апарату до них для постійного зберігання;

13) створення і вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

14) здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду , що зберігаються в архівному секторі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

15) організація страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним сектором у порядку, встановленому законодавством;

16) надання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб, перегляд у встановленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обгрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

17) вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ.

5. Для виконання покладених на архівний сектор  завдань йому надається право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів Катеринопільської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Катеринопільської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  Катеринопільської районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи  цінності таких документів;

7) отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

8) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

9) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи ;

10) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

11) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

12) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються;

13) розробляти і подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним сектором на договірних засадах.

6. Архівний сектор  в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної  та узгодженої діяльності  щодо строків, періодичності одержання  і передачі інформації , необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення  запланованих  заходів.

7. Архівний сектор  очолює  завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою  Катеринопільської районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу  за погодженням   з обласною державною адміністрацією та  Державним архівом Черкаської області.

8. Завідувач архівного сектору:

здійснює керівництво   архівним сектором ;

подає на затвердження голові Катеринопільської районної державної адміністрації положення про архівний сектор;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається  коштами сектору  в межах  затвердженого на його утримання  кошторису;

розробляє посадові інструкції працівників архівного сектору;

планує  роботу архівного сектору;

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи архівного сектору;

звітує перед головою Катеринопільської районної державної адміністрації про виконання покладених на архівний сектор  завдань та затверджених планів роботи;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень архівного сектору;

забезпечує дотримання працівниками архівного сектору  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

9. Для проведення експертизи цінності документів архівний сектор  утворює експертну комісію. Склад і положення про експертну комісію затверджує завідувач сектору  відповідно до типового положення, затвердженого Державною архівною службою України.

10. Сектор утримується  за рахунок  коштів державного бюджету.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників архівного сектору, кошториси та штатний розпис  архівного сектору  затверджує голова Катеринопільської районної державної адміністрації.

12. Сектор  є юридичною особою, має самостійний  баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням,  власні бланки.

Змінено Вівторок, 03 січня 2017, 14:11

Додати коментар

Захисний код
Оновити