Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Інформація про управління

ПОШТОВА АДРЕСА:

Управління агропромислового розвитку

Катеринопільської райдержадміністрації

вул. Соборна,12

смт Катеринопіль

20500

 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: Yprav_APR_kater@ukr.net Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

РЕЖИМ РОБОТИ:

Понеділок-четвер з 8-00 до 17-15 год.

П‘ятниця з 8-00 до 16-00 год.

Обідня перерва – з 13-00 до 14-00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

 

 

 

 

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Начальник управління агропромислового і економічного розвитку та інфрастурктури

щосереди

 

друга, четверта субота за окремим графіком

10.00-13.00

17.00-19.00

09.00- 12.00

смт Катеринопіль

вул. Соборна , 12

2-26-16

виїзні прийоми

1. Управління агропромислового розвитку Катеринопільської районної державної адміністрації (далі управління) є її структурним підрозділом.

2. Управління   підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне  Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації.        3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови  районної державної адміністрації, а також Положенням про  управління.

4. До основних завдань управління належать:

забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання   інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва району;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку   агропромислового ринку і сільських територій району;

організація роботи з питань землеробства, племінної справи, кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу району та гарантування продовольчої безпеки держави.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також   цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

вносить  Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

готує самостійно або з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

надає адміністративні послуги;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

надає допомогу  сільськогосподарським підприємствам з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах;

розробляє і вносить пропозиції районній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в  район;

сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих угод;

реалізує разом з відповідними аграрними вищими навчальними закладами  кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

забезпечує дотримання підприємствами агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб'єкти господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу району та надання відповідної інформації  Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

здійснює аналіз стану та перспектив розвитку переробної промисловості в  районі, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами   виробництва місцевих товаровиробників району і переробної промисловості;

вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках;

забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв'язання завдань, пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;

здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує захист персональних даних;

скликає в установленому порядку наради, проводить семінари з питань що належить до його компетенції.

6. У межах своєї компетенції бере участь:

у розробленні і здійсненні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку району, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок програм;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7.  Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8.  Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою  районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням голови  Черкаської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

9. Начальник управління:

здійснює керівництво  управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

подає на затвердження голові  районної державної адміністрації положення про  управління;

затверджує посадові інструкції працівників  управління та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу  управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  управління;

звітує перед головою  районної державної адміністрації про виконання покладених на  управління  завдань та затверджених планів роботи;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції  управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси  управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва  районної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

подає на затвердження голови  районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису  управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою  районної державної адміністрації кошторису  управління;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців  управління;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  управління;

забезпечує дотримання працівниками  управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями- за дорученням голови районної державної адміністрації

здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою  районної державної адміністрації.

11. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою  районної державної адміністрації за поданням  начальника управління.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  управління визначає голова  районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів затверджує голова  районної державної адміністрації за пропозиціями  начальника управління відповідно до чинного законодавства.

14.  Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.