Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Інформація про управління

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

райдержадміністрації від

18.08.2016  №198 (із змінами

внесеними розпорядженням

голови райдержадміністрації

від 21.06.2018 №106 )

ПОЛОЖЕННЯ

про управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури   Катеринопільської районної державної адміністрації

1. Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури   Катеринопільської районної державної адміністрації (далі  - управління) є її структурним підрозділом, та правонаступником прав  і  обов’язків управління  агропромислового  розвитку Катеринопільської райдержадміністрації  та відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  Катеринопільської райдержадміністрації.

2. Управління   підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне   управлінню агропромислового розвитку та  департаменту економічного розвитку Черкаської обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями обласної,  районної державної адміністрації, рішеннями обласної, районної рад прийнятих в межах їх компетенції, а також Положенням про  управління.

4. До основних завдань управління належать:

організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших актів чинного законодавства України, розпоряджень обласної та районної держадміністрації, рішень обласної та районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання   інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва району;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку   агропромислового ринку і сільських територій району;

організація роботи з питань землеробства, племінної справи, кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої  на розвиток  агропромислового комплексу району та гарантування продовольчої безпеки держави;

забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері:

державної регіональної політики;

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної  політики розвитку економіки району в галузях промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку;

державної регуляторної політики;

державної   політики   у   сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики у сфері державних закупівель;

інвестиційного та інноваційного розвитку;

зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та європейської інтеграції,  взаємодії з економічними та міжнародними організаціями;

розвитку підприємництва.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також   цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

вносить управлінню агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

готує самостійно або з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

надає допомогу  сільськогосподарським підприємствам з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах;

розробляє і вносить пропозиції районній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в  район;

сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

забезпечує дотримання підприємствами агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб'єкти господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу району та надання відповідної інформації  головному управлінню агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

здійснює аналіз стану та перспектив розвитку переробної промисловості в  районі, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами   виробництва місцевих товаровиробників району і переробної промисловості;

вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

сприяє  участі  підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках і ярмарках;

забезпечує роботу, спрямовану на  розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв'язання завдань, пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;

здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує захист персональних даних;

скликає в установленому порядку наради, проводить семінари з питань що належить до його компетенції;

аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку    галузей економіки  району, проводить моніторинг та оцінку результативності реалізації державної регіональної політики;

бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного   і соціального розвитку України  на середньо - та короткостроковий період    і загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

здійснює стратегічне планування розвитку району та бере участь у розробленні місцевих,  державних  цільових, регіональних і галузевих програм;

розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми  її  економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, забезпечує моніторинг основних показників їх реалізації;

забезпечує організацію  розробки та подання на відбір на конкурсних засадах інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися  за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

аналізує стан споживчого ринку, ринку послуг і бере участь                      у розробленні пропозицій щодо їх розвитку та формування інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту; сприяє розвитку фірмової торговельної мережі та мережі підприємств побуту;

координує роботу   виконавчих комітетів сільських та селищних рад  щодо підтримки та розвитку підприємництва, забезпечення виконання чинного законодавства у сфері зовнішніх зносин, залучення інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної  діяльності підприємств району, виставкової та  іміджевої діяльності, захисту   прав інтелектуальної власності;

готує проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

сприяє залученню інвестицій в економіку району за рахунок активізації пропагування зовнішньоекономічного потенціалу району               та формування позитивного іміджу регіону;

бере участь у забезпеченні реалізації державної політики                        з питань адміністративних послуг та регуляторної діяльності,                             організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг                          та їх адміністраторів;

проводить моніторинг стану виконання заходів щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань реалізації державної регуляторної політики;

забезпечує реалізацію на території району державної політики у сфері зовнішніх зносин, європейської та євроатлантичної інтеграції, взаємодії                    з економічними, фінансовими та міжнародними організаціями;

створює сприятливі умови для залучення, використання                           та моніторингу міжнародної технічної допомоги з впровадження грантових проектів;

створює  умови для реалізації державної політики щодо регулювання інвестиційної діяльності, що здійснюється шляхом: регіонального прогнозування та програмування інвестиційного розвитку; координації розроблення, реалізації та моніторингу виконання інвестиційних частин цільових програм та проектів; аналізу підсумків   та системних проблем розвитку інвестиційної діяльності в районі; активізації інвестиційної діяльності;

забезпечує систематичний аналіз стану та перспектив розвитку підприємництва в  районі та створення сприятливих  умов для його функціонування;

сприяє реалізації  державної політики у сфері розвитку та підтримки  підприємництва, розвитку відповідної інфраструктури;

взаємодіє з  регіональним фондом підтримки підприємництва в області з питань фінансування пріоритетних напрямків розвитку підприємництва;

надає суб’єктам підприємництва, в межах компетенції, консультаційну та інформаційну допомогу;

готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо відзначення працівників підприємств промисловості та сільського господарства державними нагородами, відзнаками обласного та районного рівня;

бере участь у вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

готує голові  райдержадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

сприяє співробітництву, добровільному об’єднанню та розвитку територіальних громад;

вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

розробляє проекти розпоряджень райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

бере участь у погодженні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

розглядає в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад області;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності населення, його статево-вікової структури, програм зайнятості;

забезпечує в межах повноважень:

виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) спеціалістів у сфері економіки та управління;

виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої  влади в районі, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7.  Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою  районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із управлінням агропромислового розвитку обласної держаної адміністрації, Департаментом інфраструктури , розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та Департаментом регіонального розвитку  обласної державної адміністрації.

(Пункт 7 в редакції розпорядження Катеринопільської РДА №106 від 21.06.2018)

8. Начальник управління:

здійснює керівництво  управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

подає на затвердження голові  районної державної адміністрації положення про  управління;

затверджує посадові інструкції працівників  управління та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу  управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  управління;

звітує перед головою  районної державної адміністрації про виконання покладених на  управління  завдань та затверджених планів роботи;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції  управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

приймає участь в засіданнях, нарадах, які проводяться (організовуються посадовими особами та структурними підрозділами районної державної адміністрації  з питань, що стосуються компетенції відділу;

представляє інтереси  управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва  районної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

подає на затвердження голові  районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису  управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою  районної державної адміністрації кошторису  управління;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців  управління;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  управління;

забезпечує дотримання працівниками  управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями - за дорученням голови районної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового  характеру, що зачіпають  права, свободи і законні інтереси громадян або мають  міжвідомчий характер, підлягають  державній реєстрації  в  Головному  територіальному управлінні юстиції в Черкаській області;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

8.1.Начальник управління здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби.

(Положення доповнено пунктом 8.1. згідно розпорядження Катеринопільської РДА №106 від 21.06.2018)

 

9. Начальник управління може мати заступника, який  призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

(Пункт 9 в редакції розпорядження Катеринопільської РДА №106 від 21.06.2018)

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  управління визначає голова  районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис управління  затверджує голова  районної державної адміністрації за пропозиціями  начальника управління відповідно до чинного законодавства.

12.  Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і власні штампи та бланки.

 

 

Начальник управління

агропромислового і економічного

розвитку та інфраструктури

райдержадміністрації                                                                О.П.Вовкотруб

ПОШТОВА АДРЕСА:

Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури

Катеринопільської райдержадміністрації

вул. Соборна,12

смт Катеринопіль

20500

 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: Yprav_APR_kater@ukr.net Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

РЕЖИМ РОБОТИ:

Понеділок-четвер з 8-00 до 17-15 год.

П‘ятниця з 8-00 до 16-00 год.

Обідня перерва – з 13-00 до 14-00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

 

 

 

 

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Начальник управління агропромислового і економічного розвитку та інфрастурктури

щосереди

 

друга, четверта субота за окремим графіком

10.00-13.00

17.00-19.00

09.00- 12.00

смт Катеринопіль

вул. Соборна , 12

2-26-16

виїзні прийоми